(1)
Xu, M.; Zhang, B.; Wang, Q.; Yuan, Y.; Sun, L.; Huang, Z. THEORETICAL STUDY ON THE HYDROGEN BONDING INTERACTIONS IN PARACETAMOL-WATER COMPLEXES. JCCHEMS 2018, 63.